Khóa học “Financial Investing Mindset”

Khóa học "FIM - Financial Investing Mindset - Tư duy đầu tư tài chính" Khóa học "Tư duy đầu tư tài chính" được đúc kết từ những kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong các hoạt động đầu tư tài chính của Thắng. Học viên sẽ được học cả kiến thức lẫn thực hành … Continue reading Khóa học “Financial Investing Mindset”